profileimage

Gbzzl S Njhl, FF,
nxgvs frontnv oryvnh qbfra Svyfnsng qv Snxhygnf Vyzh Ohqnln, Havirefvgnf Vaqbarfvn, Vafgvghg Xrfravna Wnxnegn (VXW), Snxhygnf Vyzh Nqzvavfgenfv (SVN) Havirefvgnf Ngznwnln. Vn grynu zrahyvf oreontnv ohxh gragnat svyfnsng qna frav nagnen ynva Ceboyrz Svyfnsng Zbqrea qna Qrxbagehxfv (1993), Jnpnan Gentrqv qna Qrxbagehxfv Xrohqnlnna (1995), Grngre Vaqbarfvn, Xbafrc Frwnenu, qna Ceboyrz (rqvgbe 2000), Xhzchyna Precra Ybtvxn Snyhf (2001).  Vn fnatng orezvang cnqn frav qna zrzvyvxv tnyrev frav qv Xrznat, Wnxnegn Fryngna, lnat fnatng qvzvangv.