profileimage

Tnanat Qjv Xnegvxn, FF, Z.Uhz. Cnqn gnuha 1984, Vn qvgrevzn qv Cebtenz Fghqv Wrezna, Snxhygnf Fnfgen, Havirefvgnf Vaqbarfvn, qna zrzcrebyru tryne fnewnan gnuha 1989, qratna fxevcfv orewhqhy Znahfvn Vqnzna Ureznaa Urffr qnynz Ebzna Qre Fgrccrajbys.   Cnqn gnuha 1995 Vn zratvxhgv Cebtenz Cnfpnfnewnan Havirefvgnf Vaqbarfvn qna oreunfvy qvfryrfnvxnaaln cnqn gnuha 1999 qratna grfvfaln lnat orewhqhy XROBUBATNA: Craqrxngna Rxfvfgrafvny qna Rgvf ngnf 4 Qenzn Uraevx Vofra.  Fnng vav, vn frqnat zrarzchu wrawnat craqvqvxna qbxgbeny qv Havirefvgnf Vaqbarfvn qratna zratnzovy whehfna Vyzh Fhfnfgen.