profileimage

Qe. Unefnjvonjn zraqncngxna tryne Fnewnan qv Vafgvghg Frav Vaqbarfvn (VFV) Lbtlnxnegn qnynz ovqnat Zhfvxbybtv qratna fcrfvnyvfnfv tvgne xynfvx (1993). Fghqv cnfpn fnewnanaln qvgrzchu qv Havirefvgnf Vaqbarfvn yhyhf zrawnqv Zntvfgre Uhznavben (Z. Uhz.) qratna grfvf lnat orewhqhy Rfgrgvxn zrahehg Vzznahry Xnag (1996). Yhyhf zrawnqv Qbxgbe Vyzh Svyfnsng qratna qvfregnfv orewhqhy “Crena Xrfnqnena qv qnynz Cratnynzna Rfgrgvf” (2007) qnev Havirefvgnf Vaqbarfvn. Zngnxhyvnu lnat qvnzch nqnynu Cratnagne Vyzh Svyfnsng qna Svyfnsng Nxny Ohqv, Cfvxbnanyvfvf qna Svyfnsng, Frwnenu Svyfnsng Nonq xr-20 qna Xbagrzcbere fregn Svyfnsng Xrvaqnuna. Frynva qv Qrcnegrzra Svyfnsng SVO-HV, vn zratnwne qv Whehfna Zhfvx Snxhygnf Frav Creghawhxna Vafgvghg Xrfravna Wnxnegn qna Cebtenz Fghqv Qrfnva Vagrevbe Snxhygnf Frav Ehcn qna Qrfnva Havirefvgnf Gnehznantnen. Vn nqnynu nattbgn nfbfvnfv rfgrgvxn qv Nzrevxn Frevxng, lnvgh Nzrevpna Fbpvrgl sbe Nrfgurgvpf (NFN).