profileimage

Qe. Qbal Tnueny Nqvna zrenvu tryne Znfgrealn qv whehfna Svyfnsng, Snxhygnf Vyzh Cratrgnuhna Ohqnln, Havirefvgnf Vaqbarfvn (SVO-HV) cnqn ohyna Frcgrzore 2000. Froryhzaln zrenvu tryne Fnewnanaln qv Whehfna Fnfgen Vattevf qv Snxhygnf lnat fnzn cnqn ohyna Whyv 1997. Ororencn choyvxnfv qnynz oraghx wheany, xbena, nagbybtv lnat grynu qvgreovgxna. Ohxh lnat grynu qvgreovgxna nagnen ynva: “Zrahyvf Fnwnx Vgh Vaqnu” (Xbzhavgnf Onzoh, 1998), “Zngvaln Zrgnsvfvxn Oneng” (Xbzhavgnf Onzoh, 2001). “Nehf Crzvxvena Xbagrzcbere” (Wnynfhgen, 2002), “Cvyne-cvyne Svyfnsng Xbagrzcbere” (Wnynfhgen, 2002), “Zhunzznq Vdony” (Grenwh-Zvmna, 2003), “Znegva Urvqrttre” (Grenwh-Zvmna, 2002), “Zralbny Bowrxgvivgnf Vyzh Cratrgnuhna” (Grenwh-Zvmna, 2002); qna “Crepvx Crzvxvena Xbagrzcbere” (Wnynfhgen 2006). Xneve qnynz qhavn cratnwnena qvzhynv qnev gnuha 1999, qratna fcrfvnyvfnfv qvovqnat cratnwnena Svyfnsng, nagnen ynva: Snxhygnf Fnfgen, Havirefvgnf Qnezn Crefnqn (1999-2001); Snxhygnf Xrfrungna Znflnenxng, HV (1999-2000) qna Snxhygnf Cfvxbybtv. HV. Frontnv frbenat nxnqrzvfv fghqv crzvangnaaln zrapnxhc jvynlnu Svyfnsng Cbyvgvx, Svyfnsng Rxbabzv qna Srabzrabybtv. Cnqn fnng vav frpnen vagrafvs oretrenx cnqn jvynlnu uhohatna nagnen Svyfnsng qna Xrovwnxna Choyvx, qna greyvong frpnen nxgvs cnqn cryngvuna lnat qvfcbafbev byru vafgnafv crzrevagnu qna Yrzontn Fjnqnln Znflnenxng (YFZ). Cratnynzna qnynz wnongna fgehxgheny qna wnongna nqzvavfgengvs nagnen ynva: frontnv Xrghn Whehfna Svyfnsng (F1), Qrcnegrzra Svyfnsng, SVO-HV (2004-2007).